[PageImage][PageTitle]
نوار راهبري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو صفحات افقي
همايش ها
ورود
شنبه 3 تیر 1396 سرفصل های پژوهشی فدارسیون ورزش های سه گانه جهت پیشنهاد برای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان

سرفصل های پژوهشی فدارسیون ورزش های سه گانه جهت پیشنهاد برای طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان در خصوص   ورزش سه گانه به شرح ذیل جهت اعلام میگردد در صورت تمایل نسبت به ارسال پروژه های خویش برابر موارد درخواستی ذیل اقدامات لازم بعمل آید.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
[PageVisit]