كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/12/26 دوشنبه کارکنان

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

محسن نوروزی نژاد حقیقی

مسئول مالی و اداری

مسئول فرهنگی و روابط عمومی

2

سعید نوروزی

کاربر ارشد

3

عنایت اله روزیطلب

کارشناس رشته علوم اجتماعی وتاریخ

4

حسن جوکار

دبیر خانه

5

مریم دهقانی

کارشناس رشته های فیزیک و علوم سیاسی

6

الهام بشر دوست

کارشناس رشته حقوق

7

مریم نعمت الهی

کارشناس رشته الهیات