كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/7/17 چهارشنبه
رشته هاي داير در دانشگاه پيام نور بيضاء

رديف

نام رشته

نوع ورود

1

علوم سياسي

كنكور سراسري- بدون آزمون

2

تاريخ

كنكور سراسري- بدون آزمون

3

علوم اجتماعي

كنكور سراسري- بدون آزمون

4

الهيات (فقه ومباني حقوق اسلامي)

كنكور سراسري- بدون آزمون

5

الهيات( فلسفه وكلام اسلامي)

كنكور سراسري- بدون آزمون

6

حقوق

كنكور سراسري- بدون آزمون

7

فيزيك(حالت جامد)

كنكور سراسري- بدون آزمون