1396/11/24 سه‌شنبه برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

تاریخ شروع کلاسها 1/12/97
محل برگزاری کلاسها : بلوار دانشگاه هنرستان علم و صنعت

توضیحات مهم

ساعت A:8 - 10

ساعت B:10 - 12

ساعت C:13- 15

ساعت D:15- 17

فايلها
حقوق1 (1).xlsx 42.028 KB
حقوق1 (2).xlsx 43.047 KB
حقوق+3.xlsx 42.573 KB