1392/2/3 سه‌شنبه

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مدرک

1

سید جلال صمدانی

الهیات

کارشناسی ارشد

2

علی عدالتی

علوم اجتماعی

دکتری

3

علی شجاعی فرد

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

4

بنت الهدی امانت

فیزیک

دکتری

زمان حضور  اعضای محترم علمی در نیمسال دوم سال تحصیلی  94-93 روزهای شنبه هر هفته  ازساعت 8صبح لغایت 13 در  ساختمان اداری دانشگاه می باشد