1393/4/1 یکشنبه


دانشگاه پیام نور بیضاء

تلفن:36783222-071

تلفکس:36783223-071

کدپستی:7363154474

آدرس: شهر بیضاء بلوار جمهوری اسلامی بلوار خلیج فارس

رایانامه:beyza.pnu@gmail.com